„SES – SANSA EGALA SIGURA pentru incluziunea ta sociala”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”

Bugetul proiectului: 6.006.514 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 5.886.383,72 lei.
Durata proiectului: 12 luni
Perioada de implementare a proiectului: 29.12.2014 – 29.12.2015
Beneficiar:   Fundația Caritabilă Sfântul Daniel Turda
Partener 1:   SC T Smart Servicii SRL Cluj-Napoca
Partener 2:    Asociaţia Asistenţilor Sociali Profesionişti “PROSOCIAL” Cluj-Napoca
Partener 3:    Asociaţia Mentor în Munca Socială  Alba Iulia
Partener 4:    Asociaţia Pro Assisto Campia-Turzii

Aria de derulare a poiectului:
Regiunea Nord-Vest/Centru
Judeţul Cluj/Judeţul Alba


OBIECTIVELE PROIECTULUI

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI îl reprezintă dezvoltarea a 8 structuri ale economiei sociale pentru valorificarea forţei de muncă locale, în scopul integrării durabile pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, supuse riscurilor de excluziune social, prin dezvoltarea competenţelor şi capacităţii de ocupare ale persoanelor din grupurile vulnerabile şi prin crearea de 32 locuri de muncă în zonele rurale şi urbane din regiunea Nord Vest şi Centru.

OBIECTIVELE SPECIFICE OBS1- Creşterea capacităţii de a ocupa un loc de muncă pentru persoanele din GT 1 (50 persoane de etnie romă, 10 persoane cu dizabilităţi, 30 familii care au mai mult de doi copii şi 10 familii monoparentale). În vederea atingerii acestui obiectiv se vor furniza pachete de servicii personalizate şi măsuri cu caracter inovator care să corespundă nevoilor identificate ale acestor persoane şi care să le crească şansele de integrare în muncă.

OBS2 - Dobândirea de noi competenţe pentru GT1 prin formare profesională continuă. Atingerea obiectivului creşte şansele persoanelor din GT1 de a se se integra pe piaţa muncii şi de a ocupa un loc de muncă.

OBS3- Promovarea conceptelor de economie socială şi întreprindere socială prin organizarea de 5 evenimente de informare adresate GT (1, 2 si 3) şi potenţialilor iniţiatori de activităţi de economie socială, angajatorilor, societăţii civile interesate. Prin intermediul evenimentelor de informare si constientizare, proiectul propune promovarea economiei sociale ca instrument flexibil pentru dezvoltare economică, sensibilizarea comunităţii vizavi de dificultăţile grupurilor vulnerabile, cu scopul de a evita tratamentul discriminatoriu şi de a asigura accesul persoanelor vulnerabile la beneficiile oferite de societate.

OBS4- Crearea şi dezvoltarea de structuri de economie socială (SES) în zona rurală şi urbană din regiunile de implementare. Pentru atingerea acestui obiectiv se vor înfiinţa 8 SES şi se va asigura funcţionarea acestora şi menţinerea a 32 de locuri de muncă pentru o perioadă de cel puţin 13 luni de la finalizarea proiectului.


GRUPUL ŢINTĂ

Grupul ţintă - GT este format din 125 persoane, dintre care: GT 1, persoane vulnerabile (50 persoane de etnie roma, 10 persoane cu dizabilitati, 30 familii care au mai mult de doi copii, 10 familii monoparentale); GT 2 – 17 persoane (5 asistenti personali, 10 asistenti comunitari, 2 mediatori sanitari) si GT 3 (8 manageri SES). Din total GT, 65 vor fi femei, iar 100 din GT1 vor participa la programe integrate: informare si consiliere, instruire, FP si mediere. Din total participanti la instruire minim 80% (80 p) se vor certifica, iar din acestia minim 51% (41 p) vor fi femei. 32 de persoane isi vor gasi un loc de munca in cadrul celor 8 SES-uri infiintate.

CONTRIBUŢIA PROIECTULUI LA REALIZAREA OBIECTIVULUI GENERAL POSDRU se realizează prin:

- Asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă, pentru cele 100 de persoane vulnerabile beneficiare ale proiectului, prin calificările şi competenţele dobândite de aceste persoane, în cadrul proiectului.
- Creşterea investiţiei în capitalul uman, prin oferirea de programe de formare profesională în cadrul proiectului pentru 100 de persoane (GT 1).
- Asigurarea participării pe o piaţă a muncii inclusive prin dezvoltarea de 8 SES şi crearea de 32 noi locuri de muncă,
Creşterea gradului de ocupare prin facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la activităţi menite să le îmbunătăţească capacitatea de a ocupa un loc de muncă în cadrul economiei sociale şi să ii sprijine în procesul de integrare pe piaţa muncii, în general.

REZULTATE ANTICIPATE

Implementarea proiectului determină dezvoltarea de competenţe profesionale şi creşterea capacităţii de a ocupa un loc de muncă pentru persoanele vulnerabile din GT1, promovarea conceptelor de economie socială şi întreprindere socială prin organizarea de evenimente de informare adresate GT, potenţialilor iniţiatori de activităţi de economie socială, angajatorilor, societăţii civile interesate, crearea şi dezvoltarea de structuri de economie socială (SES) în zona rurală şi urbană din regiunile de implementare.

a) Rezultate calitative:

 •  minim 24% ponderea persoanelor din GT1 care au fost angajate în cele 8 SES-uri înfiinţate;
 •  minim 80% ponderea absolvenţilor programelor de formare profesională certificate;
  •  peste 90% din numărul de persoane participante la programe de formare profesionala satisfăcute de cursul oferit.

  b) Rezultate cantitative:

 •  125 persoane participante în proiect;
 •  100 de persoane din GT1 informate şi conciliate;
 • 80 de absolvenţi ai programelor de formare profesională, care au primit certificate de calificare sau absolvire recunoscute la nivel naţional şi european;
 •   8 SES-uri înfiinţate, 5 in zona rurală si 3 in zona urbană, în cele două regiuni de implementare; after-school, îngrijire bătrâni la domiciliu şi construcţii;
 •   32 de persoane din grupul ţintă angajate, instruite la cursuri externalizate de formare profesională specifică activităţii SES-urilor  din care fac parte.